คณะผู้จัดการ

นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์

กรรมการผู้จัดการ

นายอดิศักดิ์ สุขประเสริฐ

รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวเพลินพิศ เทียนสว่าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักงานบัญชีและการเงิน

Mr. Philip Tan

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักจัดหา

นางปทุมพร สุภาจักร์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร