Banner

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเสนอทางเลือกใหม่ในธุรกิจวัสดุก่อสร้างแบบครบวงจรในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ด้วยคุณภาพและบริการระดับสากล เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

พันธกิจ

  • มุ่งพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับแนวโน้มตลาดในอนาคต
  • พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และการบริการให้เหนือกว่าความคาดหมายของลูกค้า
  • ผลักดันและขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดต่างประเทศ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ
  • ยกระดับศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท