PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

10 บริษัทในเครือ BG Group ได้รับการรับรอง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร – CFO” มุ่งรักษาความยั่งยืนให้ธุรกิจและโลกของเรา

10 บริษัทในเครือ BG Group ได้รับการรับรอง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร – CFO” มุ่งรักษาความยั่งยืนให้ธุรกิจและโลกของเรา


บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยบริษัทในเครือ 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด, บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด, บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด สาขาอยุธยา 1, บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด สาขาอยุธยา 2 และบริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จํากัด เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization - CFO) ประจำปี 2566 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนคณะทำงานจากทั้ง 6 บริษัทฯ เข้าร่วมและเข้ารับการรับรอง นำโดยนางกรรณิกา ปิ่นมณี ผู้จัดการส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน, นายสมบัติ เนื่องจากจ้อย ผู้จัดการโรงงาน BGC ปราจีนบุรีกล๊าส, นายจักรกฤษณ์ เรียงขันธ์ ผู้จัดการโรงงาน BGC กล๊าส โซลูชั่น, นายวาเศรษฐ ศรขวัญ ผู้จัดการโรงงาน BG อลูมิเนียม, นายจารุวิทย์ วิจิตรประชา ผู้จัดการส่วนผลิต BGP สาขาอยุธยา 1, นางสาวลาวัลย์ ช้างงาดี ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ BGP สาขาอยุธยา 2 และนางสาวสุกัญญา เกตุโคกกรวด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บางกอกบรรจุภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ได้มอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรที่ผ่านการรับรองฯ ในวันที่ 25 ต.ค. 66

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยบริษัทในเครือ 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด, บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด, บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด สาขาอยุธยา 1, บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด สาขาอยุธยา 2 และบริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จํากัด เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization - CFO) ประจำปี 2566 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนคณะทำงานจากทั้ง 6 บริษัทฯ เข้าร่วมและเข้ารับการรับรอง นำโดยนางกรรณิกา ปิ่นมณี ผู้จัดการส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน, นายสมบัติ เนื่องจากจ้อย ผู้จัดการโรงงาน BGC ปราจีนบุรีกล๊าส, นายจักรกฤษณ์ เรียงขันธ์ ผู้จัดการโรงงาน BGC กล๊าส โซลูชั่น, นายวาเศรษฐ ศรขวัญ ผู้จัดการโรงงาน BG อลูมิเนียม, นายจารุวิทย์ วิจิตรประชา ผู้จัดการส่วนผลิต BGP สาขาอยุธยา 1, นางสาวลาวัลย์ ช้างงาดี ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ BGP สาขาอยุธยา 2 และนางสาวสุกัญญา เกตุโคกกรวด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บางกอกบรรจุภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ได้มอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรที่ผ่านการรับรองฯ ในวันที่ 25 ต.ค. 66

10 บริษัทในเครือ BG Group ได้รับการรับรอง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร – CFO” มุ่งรักษาความยั่งยืนให้ธุรกิจและโลกของเรา

ประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization - CFO) ประจำปี 2566


และในวันที่ 10 พ.ย. 66 บริษัทในเครือบางกอกกล๊าส 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization - CFO) ตามระบบ ISO 14064-1 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

และในวันที่ 10 พ.ย. 66 บริษัทในเครือบางกอกกล๊าส 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization - CFO) ตามระบบ ISO 14064-1 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนคณะทำงานจากทั้ง 4 บริษัทฯ เข้าร่วมและเข้ารับการรับรอง นำโดยนายศราวุธ บุญยอด ผู้อำนวยการโรงงานกบินทร์บุรีกล๊าส, นายชัยวัฒน์ นิพิฐวัธนะผล ผู้จัดการส่วนอาวุโสกลยุทธ์องค์กร, นายอนิรุตติ์ อย่างรัตนโชติ ผู้จัดการโรงงาน BGC ปทุมธานีกล๊าส, นายนพธนินทร์ อารีวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงาน A BGC อยุธยากล๊าส และนายภิรมย์ ฉันท์ทอง ผู้จัดการโรงงาน BGC ราชบุรีกล๊าส โดยได้รับเกียรติจากนายมนตรี ตั้งเติมสิริกุล ผู้จัดการทั่วไป จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบใบรับรองฯ โดยจากการได้รับการรับรองดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตและกิจกรรมของพนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม มุ่งลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกเดือด นำไปสู่การจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมคาร์บอนต่ำและก้าวเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 มุ่งรักษาความยั่งยืนให้ธุรกิจและโลกของเรา

โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนคณะทำงานจากทั้ง 4 บริษัทฯ เข้าร่วมและเข้ารับการรับรอง นำโดยนายศราวุธ บุญยอด ผู้อำนวยการโรงงานกบินทร์บุรีกล๊าส, นายชัยวัฒน์ นิพิฐวัธนะผล ผู้จัดการส่วนอาวุโสกลยุทธ์องค์กร, นายอนิรุตติ์ อย่างรัตนโชติ ผู้จัดการโรงงาน BGC ปทุมธานีกล๊าส, นายนพธนินทร์ อารีวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงาน A BGC อยุธยากล๊าส และนายภิรมย์ ฉันท์ทอง ผู้จัดการโรงงาน BGC ราชบุรีกล๊าส โดยได้รับเกียรติจากนายมนตรี ตั้งเติมสิริกุล ผู้จัดการทั่วไป จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบใบรับรองฯ โดยจากการได้รับการรับรองดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตและกิจกรรมของพนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม มุ่งลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกเดือด นำไปสู่การจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมคาร์บอนต่ำและก้าวเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 มุ่งรักษาความยั่งยืนให้ธุรกิจและโลกของเรา


OTHER PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์
BG GROUP เปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชนและเยาวชน สิงคโปร์ ...
15 March 2024 15 มีนาคม 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG นำโดยคุณปวิณ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส และคณะได้ให้การต้อนรับ มร. ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์
BGF Smile 2023 แจกหนัก มอบโชคใหญ่แทนคำขอบคุณ...
15 January 2024 15 มกราคม 2567

BGF แบรนด์ผู้จัดจำหน่ายกระจกและอลูมิเนียม ภายใต้กลุ่มบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG จัดกิจกรรม “BGF Smile 2023 แจกหนัก ลุ้นง่าย......

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์
บีจีเอฟ (BGF) เปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลทีมชาติไทย ...
5 November 2023 5 พฤศจิกายน 2566

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บีจีเอฟ (BGF) ภายใต้กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส ประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางกา...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode